Πρόταση για την δημιουργία μονάδας επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης

στις

Η κλωστική κάνναβη είναι ένα ανθεκτικό και σχετικά εύκολο και οικονομικό στην καλλιέργειά του φυτό, από το οποίο βγαίνουν περισσότερα από 25.000 οικολογικά προϊόντα. Μπορεί να αφήσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα στον αγρότη αν καλλιεργεί περισσότερα από 30 στρέμματα ή αν συμμετέχει στην πώληση του τελικού προϊόντος που είναι και η δική μας πρόταση. Η πιο περίπλοκη και δαπανηρή διαδικασία είναι η βιομηχανική επεξεργασία της πρώτης ύλης μετά τον θερισμό, που θα διασφαλίσει κιόλας την μαζική συμμετοχή των αγροτών αφού θα τους απορροφά πλήρως την παραγωγή.

Θεωρούμε ότι μέσα από τον συνεργατισμό μπορούν να εξασφαλιστούν πιο εύκολα τα απαιτούμενα κεφάλαια και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Μέσα από την συνεταιριστική βιολογική παραγωγή μπορεί να ευημερήσει ο κλάδος της βιομηχανικής κάνναβης στην Ελλάδα και να αναπτυχθούν ποιοτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, ιδιαίτερα λόγω του κλίματος και των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΑΝΝΑΒΙΟ σε συνεργασία με άλλους επιχειρηματίες και ερευνητές, προτείνουν μια σύμπραξη γεωργών, μεταποιητών, καταναλωτών και ενδιαφερόμενων επενδυτών για τη δημιουργία μιας πολυμετοχικής Εταιρίας Λαϊκής Βάσης. Η εταιρία θα είναι ανώνυμη, με ονομαστικές μετοχές, θα λειτουργεί όμως με συνεταιριστικές αρχές και σκοπό την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και μιας γραμμής παραγωγής μονωτικού και οικοδομικού υλικού.

Απώτερος στόχος η εταιρία να διεισδύσει δυναμικά στην ελληνική και τη παγκόσμια αγορά, και να λειτουργήσει μικρότερες μονάδες μεταποίησης, αλυσίδα λιανικής πώλησης προϊόντων, e-shop, εκθεσιακό χώρο, Ινστιτούτο έρευνας, μονάδα σποροπαραγωγής κ.α.

Η εταιρία θα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και θα απασχολεί κατά προτεραιότητα αγρότες, άνεργους, νέους και γυναίκες, ενώ θα υπάρχει η πρόβλεψη το 35% των καθαρών κερδών να αποτελεί αποθεματικό για την επέκταση της.

Για το αρχικό κεφάλαιο του 1 εκατομμυρίου ευρώ θα δημοσιοποιήσουμε 10.000 μετοχές των 100 ευρώ η κάθε μία. Οι μέτοχοι θα μπορούν να αγοράσουν από 1 μέχρι 500 μετοχές-συνεταιριστικά μερίδια, δεν θα μπορεί δηλαδή ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να πάρει πιο πολύ από το 5% των μετοχών της εταιρίας.

Το 65% των καθαρών κερδών θα κατανέμονται στους δικαιούχους ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν, ενώ οι μέτοχοι θα συμμετέχουν με μία μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μεριδίων που θα κατέχουν.

Το εργοστάσιο θα συνάπτει συμβάσεις με παραγωγούς (μέλη του συνεταιρισμού ή μη) και θα απορροφά το σύνολο της παραγωγής τους σε ακτίνα 150 χιλιομέτρων από την τοποθεσία της εγκατάστασης, που μένει να οριστικοποιηθεί. Το κόστος της μεταφοράς αυξάνει σημαντικά άνω της απόστασης των 150 χιλιομέτρων, από το χωράφι στη μονάδα επεξεργασίας.

Η εταιρεία θα θέσει ως αρχικό στόχο εκμετάλλευσης τα 2.000 στρέμματα και ως απώτερο στόχο τα 25.000 καλλιεργούμενα στρέμματα (παραγωγή 25 χιλιάδες τόνοι στελεχών και 2,5 χιλιάδες τόνοι σπόρων). Το μέγιστο δυναμικό επεξεργασίας του εργοστασίου για να είναι βιώσιμο οικονομικά θα πρέπει να είναι 4-6 τόνοι/ώρα, με κόστος μηχανημάτων περί τα 600-700.000 ευρώ ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος. Το εργοστάσιο θα παράγει τα 5 βασικά υπο-προιόντα της επεξεργασίας (λουλούδια, σπόρια, ίνα, άχυρο και σκόνη) που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές βιομηχανίες, αλλά και μια γραμμή παραγωγής με μονωτικά και οικοδομικά υλικά.

Η συνολική επένδυση αφορά ένα προϋπολογισμό 3-4 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας, που θα περιγραφεί σε ένα αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο. Σε αυτό το κόστος περιλαμβάνονται τα μηχανήματα θερισμού και επεξεργασίας, καθώς και η γραμμή παραγωγής οικοδομικών υλικών.

Ήδη έχουμε αναπτύξει διαύλους συνεργασίας με την μεγαλύτερη Ολλανδική εταιρία την HempFlax που παρέχει όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό για να στηθεί ένα εργοστάσιο, με ένα ερευνητικό κέντρο στην Ιταλία το IKHEMP που έχει σημαντική εμπειρία στην καλλιέργεια και την επιστημονική παρακολούθηση, με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Βιομηχανικής Κάνναβης (ΕΙΗΑ).

Για την αναμόχλευση των εναπομείναντων πόρων θα αναζητηθούν ευνοϊκά δάνεια με ηθικές και συνεταιριστικές τράπεζες, ιδιαίτερα από το εξωτερικό, καθώς και επενδυτικά κεφάλαια. Παράλληλα, θα αναζητηθεί συγχρηματοδότηση μέσω του νέου επενδυτικού νόμου και του ΕΣΠΑ, ενώ θα αξιοποιηθούν καινοτόμες πλατφόρμες χρηματοδότησης από το πλήθος και από επενδυτές (crowdfunding, equity funding).

Η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης έχει πολλά πλεονεκτήματα:

 1. Δεν απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού (το 1/4 του βάμβακος) και δεν έχει ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές απαιτήσεις.
 2. Δεν απαιτεί ζιζανιοκτόνα και άλλα φυτοπροστατευτικά μέσα, αντίθετα βοηθάει στην φυτοθεραπεία και αποκατάσταση του εδάφους, ενώ δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα σε σημαντικές ποσότητες.
 3. Έχει καθαρή οικονομική πρόσοδο μεγαλύτερη από πολλές άλλες καλλιέργειες (πχ βαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια)
 4. Προσφέρει δυνατότητα παραγωγής ενός πολύ μεγάλου αριθμού οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 5. Μπορεί να γίνει εύκολα βιολογική καλλιέργεια και είναι ιδανική για αμειψισπορά.
 6. Χρησιμοποιείται όλο το υπέργειο μέρος του φυτού και δεν αφήνει υπολείμματα.

Με την Εταιρεία Λαϊκής Βάσης προσδοκούμε στα εξής θετικά αποτελέσματα:

 1. Να συμμετέχουν πολλοί αγρότες και πολλά στρέμματα γης, στους οποίους θα περιλαμβάνονται και οι κατέχοντες αγροτική γη, κάτοικοι αστικών περιοχών που εγκατέλειψαν την καλλιέργεια, αλλά και εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις.
 2. Να συμμετέχουν οι αγρότες ισόποσα στην καθετοποίηση της παραγωγής, αλλά και στο διαμοιρασμό των κερδών από τα παραγόμενα προϊόντα.
 3. Να μετεγκατασταθούν άνεργοι νέοι από τις αστικές περιοχές για να καλλιεργήσουν χωράφια που θα εκμεταλλεύονται σε σύμβαση με την εταιρεία, αλλά και να απασχοληθούν νέοι άνεργοι της περιοχής παρέμβασης.
 4. Να ελαχιστοποιηθούν τα έξοδα παραγωγής και μεταποίησης μέσα από σωστό σχεδιασμό, την οργάνωση και αγορά από κοινού των απαραίτητων μηχανημάτων θερισμού και επεξεργασίας.
 5. Να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί πιο εύκολα τις καιρικές συνθήκες και την καλλιεργητική διαδικασία, μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και παροχή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό.
 6. Να επιτύχουμε καλύτερη ποιότητα παραγωγής πρώτης ύλης, τελικών προϊόντων και καλύτερες τιμές πώλησης.
 7. Να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας στη συσκευασία, τυποποίηση, μεταποίηση και μεταφορά, αλλά και ανάπτυξη δικού μας δικτύου πωλήσεων.
 8. Να πετύχουμε ευνοϊκότερες συνθήκες δανειοδότησης και επιχειρηματικότητας και να μειωθεί η γραφειοκρατία εφορίας, δανειοδοτήσεων και επιχορηγήσεων, καθώς και των ελέγχων της παραγωγής και πιστοποίησης.

Τα πιο πετυχημένα και γνωστά παραδείγματα Εταιριών Λαϊκής Βάσης στην Ελλάδα είναι:

 • η ΑΝΕΚ που δημιουργήθηκε το 1967 από μερικούς εκατοντάδες Χανιώτες σαν απάντηση σε ένα μεγάλο ναυτικό ατύχημα που κόστισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους.
 • και τα υπόλοιπα παραδείγματα που έχουμε είναι κυρίως από τον ενεργειακό χώρο όπως η Υδροηλεκτρική ΑΕ στη Βατσουνιά Καρδίτσας, η Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ στη Σπάρτη, η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας, και πιο πρόσφατα η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Κρήτης με έδρα τα Χανιά.

Η τοποθεσία εγκατάστασης του εργοστασίου επεξεργασίας θα πρέπει να επιλεχθεί με συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν: α) αν είναι βιομηχανική ζώνη, β) την εύκολη πρόσβαση από οδικές αρτηρίες, γ) ικανοποιητικός αριθμός αροτραίων καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε ακτίνα 100 χλμ, δ) το ποσοστό συγχρηματοδότησης από τον αναπτυξιακό νόμο και το ΕΣΠΑ.

Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις είναι προτιμητέο να χρησιμοποιηθεί κάποια εγκαταλειμμένη βιομηχανική ζώνη ή εργοστάσιο από τα πολλά που υπάρχουν στην επαρχία.

Θεωρούμε ότι υπάρχει το δυναμικό στην Ελλάδα, αλλά και η παγκόσμια ζήτηση για να δημιουργηθούν αντίστοιχα συνεταιριστικά εργοστάσια σε τουλάχιστον 10 Περιφέρειες της χώρας με συνολική εκμετάλλευση τα 250.000 στρέμματα. Δεν είναι ανέφικτος στόχος, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι καλλιεργούμε περισσότερα από 2 εκατομμύρια στρέμματα βαμβάκι. Πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδιαίτερα μέσα από τον συνεργατισμό, όπως πιστεύουμε ακράδαντα ότι η κλωστική κάνναβη μπορεί να αντικαταστήσει με πολύ καλούς όρους την καλλιέργεια βάμβακος στη χώρα μας.

Η βιομηχανική κάνναβη μπορεί και πρέπει να γίνει ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης. Η ΚΥΑ που ρυθμίζει την καλλιέργεια είναι σε καλό επίπεδο, μένει να εναρμονιστούν οι νομοθεσίες και οι διαδικασίες αδειοδότησης για την μεταποίηση και επεξεργασία της βιομηχανικής κάνναβης, για να μπορέσουν οι Έλληνες μεταποιητές να βγουν δυναμικά στην παγκόσμια αγορά με καινοτόμα προϊόντα.

Ενδιαφερόμενοι επενδυτές, γεωργοί, επαγγελματίες και μη, μπορείτε να μας στείλετε ένα email και να σας ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα.

ΚΟΙΝΣΕΠ KANNABIO

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s