Καλές πρακτικές: Γαλλία

στις

Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο

Λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών ομοιοτήτων μεταξύ της μαριχουάνας και της βιομηχανικής κάνναβης, η καλλιέργεια και η χρήση της δεύτερης υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία δυνάμει του άρθρου R5131-86 του Κώδικα Δημόσιας Υγείας.

Στο άρθρο R5132-86 (όπως τροποποιήθηκε από το διάταγμα αριθ. 2013-473 της 5ης Ιουνίου 2013 – άρθρο 1 ) αναφέρεται:

Απαγορεύονται η παραγωγή, η μεταφορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η κατοχή, η προσφορά, η πώληση, η απόκτηση ή η χρήση των ακόλουθων:

– της Cannabis sativa, των φυτών και της ρητίνης της, καθώς και παρασκευασμάτων που περιέχουν ή προέρχονται από φυτά και ρητίνη κάνναβης·

– των τετραϋδροκανναβινολών, εξαιρουμένης της δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλης, των εστέρων, των αιθέρων, των αλάτων και των παράγωγων παρασκευασμάτων.

Παρεκκλίσεις από τις κανονιστικές αυτές διατάξεις χορηγούνται για τους σκοπούς της έρευνας και των δοκιμών, καθώς και για την παραγωγή εγκεκριμένων παραγώγων, όπως συμφωνείται από τον γενικό διευθυντή της«Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé». Η καλλιέργεια, η εισαγωγή, η εξαγωγή, καθώς και η βιομηχανική και εμπορική χρήση των ποικιλιών της κάνναβης χωρίς ναρκωτικές ιδιότητες ή προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω ποικιλίες, μπορεί να επιτραπεί κατόπιν πρότασης του γενικού διευθυντή της υπηρεσίας με την αναγκαία έγκριση των Υπουργών Γεωργίας, Τελωνείων, Βιομηχανίας και Υγείας.

Δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταφορά, την εισαγωγή, την εξαγωγή, την κατοχή, την προσφορά, την απόκτηση ή τη χρήση δεν απαγορεύονται εφόσον αφορούν φαρμακευτικά παρασκευάσματα που περιέχουν μία από τις ουσίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και καλύπτονται από έγκριση για εμπορία που έχει εκδοθεί στη Γαλλία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο Ι ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Στη Γαλλία, η χρήση της θεραπευτικής κάνναβης επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (άρθρο L5121-12 του Κώδικα Δημόσιας Υγείας), όταν τα εγκεκριμένα φάρμακα δεν έχουν επίδραση ή δεν επαρκούν για να ανακουφίσουν τον ασθενή, ειδικότερα για να μετριάσουν τις επιπτώσεις ορισμένων ασθενειών (σκλήρυνση κατά πλάκας) ή θεραπειών (χημειοθεραπείες). Ωστόσο, η έγκριση για τη χορήγηση φαρμάκων που περιέχουν THC χορηγείται με πολύ περιοριστικό τρόπο. Σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ, η περιεκτικότητα της βιομηχανικής κάνναβης σε THC (Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη) περιορίζεται σε 0,2 %.

Νομικές υποχρεώσεις σχετικά με τη βιομηχανική κάνναβη

Στη Γαλλία η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις. Υπάρχουν δύο κύριες υποχρεώσεις:

1. Οι γεωργοί πρέπει να χρησιμοποιούν πιστοποιημένους σπόρους, οι οποίοι δεν εμφανίζουν στα πράσινα μέρη του φυτού περιεκτικότητα σε THC υψηλότερη από 0,2 %. Οι γεωργοί πρέπει να αγοράζουν τους εν λόγω σπόρους από συγκεκριμένο εξουσιοδοτημένο προμηθευτή: την Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre: (CCPSC). Πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στην CCPSC.

Οι ευρωπαϊκές (κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών) και οι εθνικές αρχές δημοσιεύουν κατάλογο των εγκεκριμένων ποικιλιών σε ετήσια βάση. Η Γαλλία κατέχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά σπόρων χάρη στα 40 και πλέον έτη εμπειρογνωμοσύνης της στην ανάπτυξη ευρέος φάσματος ποικιλιών.

2. Η βιομηχανική κάνναβη πρέπει να καλλιεργείται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι γεωργοί πρέπει να καλλιεργούν την κάνναβη σε εκτάσεις που είναι επιλέξιμες για στήριξη από τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ. Στην πράξη, υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι καλλιέργειας κάνναβης:

στο πλαίσιο σύμβασης με εγκεκριμένο πρώτο μεταποιητή: για υπαίθριες καλλιέργειες και μεικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

– χωρίς σύμβαση με εγκεκριμένο πρώτο μεταποιητή: σε λίγες συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η κάνναβη στη γεωργία

Στη γνωμοδότηση του Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου της Γαλλίας (Νοέμβριος 2015) παρέχονται αριθμητικά στοιχεία για τη βιομηχανία της κάνναβης. Η Γαλλία είναι ηγέτιδα στην παραγωγή κάνναβης στην ΕΕ. Το 2014, η ευρωπαϊκή παραγωγή κάλυψε 18 300 εκτάρια, αριθμός που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 10 % της παγκόσμιας παραγωγής. Το 2014 η καλλιεργούμενη έκταση κάνναβης στη Γαλλία ανερχόταν σε 11 500 εκτάρια ενώ η βιομηχανική κάνναβη καλλιεργείται σε εφτά περιφέρειες (Καμπανία-Αρδένες, Φρανς Κοντέ, Λορένη και Ιλ Ντε Φρανς (ανατολικά), Βρετάνη, Πουατού Σαράντ, Περιφέρεια Λίγηρα και Νότος-Πυρηναία (δυτικά)). Οι βασικοί πρώτοι μεταποιητές είναι και εκείνοι εγκατεστημένοι σε αυτές τις περιοχές. Περίπου 8 000 με 10 000 εκτάρια κάνναβης καλλιεργούνται στις εν λόγω περιφέρειες. Υπάρχουν περίπου 30 ακόμα περιοχές στις οποίες καλλιεργείται κάνναβη και αντιστοιχούν συνολικά σε 500-600 εκτάρια.

Στη Γαλλία καλλιεργούν κάνναβη περίπου 1 000 γεωργοί. Ο συνολικός κύκλος εργασιών όσον αφορά την πώληση αχύρου κάνναβης υπολογίζεται μεταξύ 6,2 και 7,7 εκατομμυρίων ευρώ (2012). Ο συνολικός κύκλος εργασιών των υποπροϊόντων που προκύπτουν από την πώληση ινών και εντεριώνης κάνναβης ανέρχεται σε περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ (2012).

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το Terres Inovia (τεχνικό κέντρο για καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων, όσπρια και βιομηχανική κάνναβη), η μέση χρησιμοποιούμενη γεωργική επιφάνεια των εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν κάνναβη είναι πάνω από 200 εκτάρια. Επί του συνόλου της επιφάνειας αυτής, η καλλιεργούμενη έκταση κάνναβης αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 17 εκτάρια. Το μερίδιο της κάνναβης στη χρησιμοποιούμενη γεωργική επιφάνεια ανέρχεται σε περίπου 9 %. Η εθνική μέση απόδοση ανά εκτάριο είναι 8,6 τόνοι ξηράς ουσίας ανά εκτάριο για άχυρο κάνναβης και 10,2 εκατόκιλα ανά εκτάριο για σπόρους κάνναβης.

Η βιομηχανία της κάνναβης, πιθανές χρήσεις της κάνναβης

Η κάνναβη καλλιεργείται και χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολλών και διαφόρων προϊόντων:

  • βιομηχανία χαρτιού: περίπου το 90 % της παραγωγής ινών κάνναβης χρησιμοποιείται για την παραγωγή υψηλής ποιότητας χαρτιού, το οποίο είναι ελαφρύ, αδιαφανές και ανθεκτικό για διάφορες χρήσεις (χαρτί bible, τσιγαρόχαρτα, διηλεκτρικό χαρτί)

  • κατασκευαστικός κλάδος: για την κατασκευή μαλλιού θερμομόνωσης (μαλλί από κάνναβη)· τα μαλλιά αυτά αποτελούνται κατά 85 % από ίνες κάνναβης και κατά 15 % από συνδετική ουσία (όπως πολυεστέρα) που διασφαλίζει τη συνεκτικότητα του μίγματος. Το μαλλί από κάνναβη αντικαθιστά ικανοποιητικά τον υαλοβάμβακα ή τον ορυκτοβάμβακα, οι οποίοι είναι πολύ λιγότερο οικολογικοί.

  • αυτοκινητοβιομηχανία/βιομηχανία πλαστικών: 2 είδη υλικών κατασκευάζονται από «τεχνικές» ίνες:

– μη υφασμένοι τάπητες (π.χ.: 50 % ίνες κάνναβης + 50 % συνθετικές ίνες) διαμορφώνονται μέσω θερμότητας για να αποκτήσουν το επιθυμητό σχήμα και να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό αυτοκινήτων (ταμπλό, εσωτερικά πάνελ θυρών…)

– ίνες ενίσχυσης μιγμάτων (π.χ.: 30 % ίνες κάνναβης + 70 % πολυμερή) εγχέονται σε καλούπια για την κατασκευή διαφόρων εξαρτημάτων, όπως στηρίγματα βραχιόνων ή πώματα δοχείων καυσίμων.

  • καλλιέργεια κηπευτικών: οι «τεχνικές» ίνες χρησιμοποιούνται επίσης στην κατασκευή μη υφασμένων ταπήτων ή πιλημάτων για την κάλυψη ανοικτών χώρων, όπως κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων ή για φυτά σε εμπορευματοκιβώτια (δακτύλιοι)·

  • καλή διαβίωση των ζώων: η κάνναβη χρησιμοποιείται στη δημιουργία στρωμνής για γάτες και άλογα·

  • ζωοτροφές: οι σπόροι κάνναβης χρησιμοποιούνται ως τροφή πτηνών ή ως δόλωμα για ψάρια·

  • ανθρώπινη διατροφή: το αποφλοιωμένο κανναβούρι (σπόροι κάνναβης) συγκεντρώνει όλες τις θρεπτικές ιδιότητες των ολόκληρων σπόρων. Ως εκ τούτου, είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 και 6 σε ιδανικές αναλογίες για τους ανθρώπους (1:3), σε βιταμίνη Ε (αντιοξειδωτικό) και σε βασικά αμινοξέα.

Η χρήση της κάνναβης στον κατασκευαστικό κλάδο

Τα κάτωθι αριθμητικά στοιχεία ισχύουν για την κάνναβη που χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο (Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits bio-sourcés utilisés dans la construction (à l’exception du bois), Rapport final, Αύγουστος 2012).

Πώληση υποπροϊόντων

Από την πρώτη μεταποίηση της κάνναβης προκύπτουν τέσσερα υποπροϊόντα: σπόροι, σκόνη, ίνες, εντεριώνη. Μόνο οι ίνες και η εντεριώνη χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο. Οι ίνες και η εντεριώνη αντιστοιχούν στο ένα τρίτο και τα δύο τρίτα αντίστοιχα του όγκου που διατίθεται στην αγορά και αντιστοιχούν από κοινού στο 50 % του κύκλου εργασιών.

Στις βραχείες αλυσίδες λιανικής:

Σχεδόν το σύνολο της παραγωγής σε ίνες και εντεριώνη χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο. Η τιμή της εντεριώνης μπορεί να ανέλθει σε 600 ευρώ/τόνο (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων) και των ινών σε 2.000 ευρώ/τόνο, ανάλογα με την ποιότητα του προϊόντος Ο όγκος παραγωγής των ινών κάνναβης ανέρχεται σε 900 τόνους ετησίως· όσον αφορά την εντεριώνη, ανέρχεται σε 1 500 τόνους ετησίως. Επίσης, παράγονται ετησίως 700 τόνοι κομμένου άχυρου.

Στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής:

Το 20 % των ινών και το 30 % της εντεριώνης χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο όγκος παραγωγής των ινών κάνναβης ανέρχεται σε 17 000 με 19 000 τόνους ετησίως· όσον αφορά την εντεριώνη, ανέρχεται σε 32 000 τόνους ετησίως. Η εκτιμώμενη τιμή εργοστασίου των ινών (στις βιομηχανικές αλυσίδες λιανικής) κυμαίνεται μεταξύ 550 και 650 ευρώ/τόνο, ενώ η μέση τιμή εργοστασίου της εντεριώνης κυμαίνεται μεταξύ 200 και 300 ευρώ/τόνο.

Η αγορά της εντεριώνης για τον κατασκευαστικό κλάδο γνωρίζει άνθιση. Εκτιμάται ότι οι όγκοι εντεριώνης που χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό θα αυξηθούν σημαντικά μέσα στα επόμενα χρόνια.

Κύκλος εργασιών και απασχόληση

Στη Γαλλία, όλες οι οντότητες (συνεταιρισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις) που μεταποιούν βιομηχανική κάνναβη απασχολούν περίπου 100 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Ο συνολικός κύκλος εργασιών όσον αφορά τις πωλήσεις ινών και εντεριώνης κάνναβης ανέρχεται σε περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύκλος εργασιών όσον αφορά τις πωλήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο ανέρχεται σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 25 % του συνολικού κύκλου εργασιών.

Απασχόληση στην αλυσίδα εφοδιασμού:

– γεωργική παραγωγή: 1000 παραγωγοί ή 100 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

– πρώτο στάδιο μετασχηματισμού: 100 ΙΠΑ

– παραγωγή: 200-300 ΙΠΑ (δεν περιλαμβάνονται οι παραγωγοί συνδετικών υλικών)

KANNABIO

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s