Το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιομηχανική κάνναβη

στις

Περιεκτικότητα σε THC και επιλεξιμότητα για άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης εφόσον η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη είναι χαμηλότερη από 0,2 %, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς. Για την ακρίβεια, οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιμες για άμεσες ενισχύσεις μόνον εάν η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 0,2 %.

Επιπλέον, στο άρθρο 9 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς, προβλέπεται ότι η επιλεξιμότητα των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης προϋποθέτει τη χρήση σπόρων προς σπορά των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον Κοινό κατάλογο των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών ειδών στις 15 Μαρτίου του έτους για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση και έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου. Οι σπόροι προς σπορά πιστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου.

Σύστημα ελέγχου

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν σύστημα ελέγχου της περιεκτικότητας σε THC των ποικιλιών κάνναβης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν κρύβονται παράνομες καλλιέργειες μεταξύ των καλλιεργειών που είναι επιλέξιμες για άμεσες ενισχύσεις και προκειμένου να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία.

Οικολογικός προσανατολισμός

Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2014-2020 θεσπίστηκαν διάφορες υποχρεωτικές πρακτικές (οικολογικός προσανατολισμός), προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για το κλίμα. Στις πρακτικές οικολογικού προσανατολισμού περιλαμβάνονται η διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων και η δημιουργία περιοχών οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ). Δεδομένου ότι η κάνναβη διαθέτει οικολογικές ιδιότητες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των απαιτήσεων περί διαφοροποίησης των καλλιεργειών που ορίζονται στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Πράγματι, η κάνναβη μπορεί εύκολα να συμπεριληφθεί σε μια εναλλαγή καλλιεργειών.

Όσον αφορά τη χρήση της κάνναβης στις ΠΟΕ, προς το παρόν η επιλογή αυτή δεν είναι δυνατή· όπως ανέφερε η Επιτροπή στο πλαίσιο της ομάδας διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις αροτραίες καλλιέργειες (ρύζι και ίνες) που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2015, πριν από τον Μάρτιο του 2017 αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τις ΠΟΕ, ωστόσο θα καταστεί εφικτό μόνο εάν οι αλλαγές θα αφορούν την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και όχι τη βασική πράξη.

Συνδεδεμένη στήριξη

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η κάνναβη συγκαταλέγεται μεταξύ των επιλέξιμων τομέων για το καθεστώς εθελοντικής συνδεδεμένης στήριξης. Ωστόσο, μόνο τρία κράτη μέλη, η Γαλλία, η Ρουμανία και η Πολωνία έχουν επιλέξει να στηρίξουν άμεσα την κάνναβη. Η Πολωνία στηρίζει επίσης το λινάρι. Στόχος της συνδεδεμένης στήριξης είναι η διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου παραγωγής στα επίπεδα που επιτυγχάνονται σε μια περίοδο αναφοράς (για παράδειγμα, ένα από τα πέντε έτη που προηγήθηκαν της εφαρμογής της συνδεδεμένης στήριξης). Συνδεδεμένη στήριξη παρέχεται σε τομείς και τύπους παραγωγής που θεωρούνται σημαντικοί σύμφωνα με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η συνδεδεμένη στήριξη, χρησιμοποιείται μέγιστο ποσοστό της τάξης του 15 % επί του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου άμεσων ενισχύσεων που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1378/2014, από το οποίο τουλάχιστον το 2 % χρησιμοποιείται για τη στήριξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών.

Εμπόριο – Εισαγωγές και Εξαγωγές

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών προβλέπει τη διεξαγωγή ελέγχων στις εισαγωγές και τις εξαγωγές κάνναβης και σπόρων κάνναβης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα παρέχουν ορισμένες εγγυήσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα τους σε τετραϋδροκανναβινόλη. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν καθεστώτα ελέγχου για τις εισαγωγές των σπόρων κάνναβης που δεν προορίζονται για σπορά, την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής κάνναβης και την καταχώριση των κωδικών ΣΟ των ποικιλιών κάνναβης που επιτρέπονται στην ΕΕ.

Αγροτική Ανάπτυξη – Μέτρα

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) προβλέπει δέσμη μέτρων για τη στήριξη του κλάδου της κάνναβης.

  • μέτρο αριθ. 4 – επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού, της μεταποίησης, της εμπορίας και/ή της ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων·

  • μέτρο αριθ. 6 – ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενίσχυσης εκκίνησης σε νέους γεωργούς ύψους έως 70 000 ευρώ·

  • μέτρο αριθ. 10 – μέτρα για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών για την καλλιέργεια κάνναβης·

  • μέτρο αριθ. 11 – βιολογική γεωργία· στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου αυτού χορηγείται ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης σε γεωργούς που υιοθετούν ή διατηρούν πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 834/2007·

  • μέτρο αριθ. 16 – συνεργασία, έργα εφαρμοσμένης έρευνας.

Οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές διαχείρισης είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων και τον καθορισμό της έκτασης της στήριξης που παρέχεται στην παραγωγή κάνναβης.

KANNABIO

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s